RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM
w trybie „zapytanie o cenę”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego
Zespół Szkól Rolniczych w Żłobiźnie, ul Jaśminowa 1 49-305 Brzeg
II. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia zsr. zlobizna.@onet.eu
III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert


DOSTAWA WEGLA KAMIENNEGO – SORTYMENT MLAŁ IIA KLASA 25< 23/12-18/06>08 W ILOSCI 300 TON NA SEZON GRZEWCZY 2011/2012
- jednorazowa dostawa, to minimum 28-30 ton
- termin dostawy – od dnia zamówienia telefonicznego – 48 godz.
- sposób dostawy – samochód samowyładowawczy o ładowności 28-30 ton do magazynu zamawiającego (kotłownia w ZSR w Żłobiźnie)
-warunki płatności – w formie przelewu 30 dni od otrzymania faktur przez zamawiającego
- do każdej dostawy, wraz z faktura należy dołączyć: badania laboratoryjne, jakości miału, dokument potwierdzający wagę dostarczonego miału.


IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
- zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Termin wykonania zamówienia, data zakończenia.
OD 01.11.2011 DO 01.05. 2012R

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Do udziału w przetargu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy;
1. Spełnią warunki określone w art.22 ust.1 ustawy
2. Spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnią – nie spełnią”

Prawidłowo przygotowana oferta musi zawierać:
1.Wypelniony formularz ofertowy łącznie z wymienionymi tam, przynależnymi do niego załącznikami:
- załącznik nr1: „oferta”
- załącznik nr 2: „ oświadczenie wykonawcy”
- załącznik nr3: „potencjał techniczny”
- załącznik nr4: „doświadczenie zawodowe”
- załącznik nr5: „projekt umowy”
- załącznik nr 5 „wykaz dostaw opalu”
2.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy i o przyjęciu warunków SIWZ.
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
c) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
d) umowa spółki cywilnej w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę występującego, jako spółka cywilna,
e) oświadczenia dotyczące dowozu towaru do siedziby zamawiającego

VII. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Najniższa cena

IX. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 18.10.2011r do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiźnie ul Jaśminowa1 49-305 Brzeg

X. Termin związania ofertą.
30 dni r.

XI. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Zbigniew Borek Tel. 604432414]

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Inne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2011r o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

Dyrektor Szkoły
Zbigniew OlszewskiOpublikował: Stanisław Czerkawski
Publikacja dnia: 30.09.2011
Podpisał: Stanisław Czerkawski
Dokument z dnia: 14.02.2011
Dokument oglądany razy: 571